بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات

آخرین مطالب

موضوع:

 

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

 دکتر محمد حسین مجلس آرا

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر لاله فرهنگ متین

 

 

 

تابستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
 

 

چکیده

 

مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی بیان شده است و شدت پراکندگی تصحیح شده در این محیط نشان داده شده است و سپس یک ساختار تئوری برای تولید و پراکندگی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع نور از سطح ذرات با اشکال مختلف در دامنه‌ی محدودی از ضریب شکست‌های ثابت فراهم شده است. پراکندگی نور را می‌توان برای سطح‌ها همگن و همسانگرد با یک مجموعه متناهی از تابع‌های پراکندگی توصیف کرد قوانین انتخاب با توجه به این تابع‌ها وجود دارد. تابع‌های مربوط به سطوح انطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای و غیرانطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای مستقیماً با حجم و سطح در ارتباط هستند. سرانجام توابع صریحی برای ذرات بیضی گون نشان داده شده است و الگوی پراکندگی زاویه‌ای به عنوان تابعی برای جهت‌گیری ذره و یا هنگردی از ذرات نشان داده شده است.

 

 

کلید واژه: بسامد مجموعه پراکندگی –  پراکندگی غیرخطی – تولید هماهنگ دوم اپتیکی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
چکیده
مقدمه. ۱
فصل اوّل: اپتیک غیرخطی
مقدمه. ۳
تاریخچه ۳
۱-۱- ویژگی‌های محیط خطی ۴
۱-۲- ویژگی‌های محیط غیرخطی. ۵
۱-۳- قطبیدگی محیط خطی و محیط غیرخطی ۵
۱-۴- برآورد ساده‌ای از اندازه کمیت پذیرفتاری ۱۱
۱-۵- تولید هماهنگ دوم ۱۲
۱-۶- تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل ۱۴
۱-۷- معادلات ماکسول در محیط‌های غیرخطی. ۱۵
فصل دوّم: مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی
مقدمه. ۲۰
۲-۱- پذیرفتاری غیرخطی ۲۰
۲-۲- پذیرفتاری غیرخطی در تولید بسامد مجموع ۲۳
۲-۳- پذیرفتاری غیرخطی در تولید هماهنگ دوم. ۲۳
۲-۴- پذیرفتاری موثر در پراکندگی اپتیک غیرخطی. ۲۴
۲-۵- ذرات ریز. ۲۸
۲-۶- اندیس ذرات همساز. ۳۱
۲-۷- پراکندگی. ۳۴
۲-۸- ویژگی‌های پراکندگی خودبه‌خودی نور. ۳۵
۲-۹- پراکندگی ریلی ۳۷
۲-۱۰- پراکندگی تصحیح شده . ۳۷
فصل سوم: نظریه  هماهنگ دوم اپتیکی و جمع فرکانس از ذرات با شکل دلخواه
مقدمه . ۴۰
۳-۱) مباحث نظری. ۴۱
۳-۲- پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه و سطح‌های ساده ۴۹
۳-۳- پراکندگی از ذرات بیضوی. ۵۰
فصل چهارم: نتایج عددی
نتایج عددی ۵۸
نتیجه‌گیری ۶۲
پیوست الف) ۶۳
پراکندگی اپتیک غیرخطی از ذرات کروی و استوانه‌ای ۶۳
پیوست (ب) ۶۵
ذرات بیضی‌گون . ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
چکیده انگلیسی. ۶۷
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول (۲-۱) مقدار عناصر قطبش‌پذیر  در مرتبه‌ی دوم فرکانس مجموع پراکندگی از یک کره با شعاع  و پذیرفتاری   ۳۳
جدول (۲-۲) مقادیر نوعی پارامترهایی که چند فرایند پراکندگی را توصیف می‌کنند ۳۶
جدول (۳-۱) قوانین انتخاب برای عناصر  در پراکندگی با سهم قطبش متفاوت ۴۸
جدول (۳-۲) مقادیر ممکن برای انتگرال .  ۵۳
جدول (۳-۳). تابع‌های پراکندگی برای ذرات بیضی گون با چند جمله‌های از  و  و   ۵۶
جدول (الف-۱). تابع‌های پراکندگی برای ذرات استوانه‌ای با طول L و شعاع D و ذرات کروی با شعاع R    ۶۴
جدول (ب-۱). تابع‌های پراکندگی برای ذرات کوچکتر در محدوده و            ۶۵
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل ۱-۱: دو قطبی الکتریکی بنیادی الف) همسویی با میدان ب) نیروی وارد بر دو قطبی که در راستای میدان الکتریکی است. ۶
شکل (۱-۲)پاسخ نوعی غیرخطی (الف) و خطی (ب) قطبیدگی P به میدان الکتریکی اعمال شده E برای میدان‌های مثبت و منفی برابر، پاسخ محیط اپتیکی در وضعیت غیرخطی متقارن نیست. در این مورد میدان منفی  قطبیدگی بزرگتری نسبت به میدان مثبت با بزرگی یکسان بوجود می‌آورد ۱۰
شکل(۱-۳) الف) هندسه تولید هماهنگ دوم ب) نمودار تراز – انرژی که تولید هماهنگ دوم را توصیف می‌کند.     ۱۲
شکل۱-۴ تولید هماهنگ دوم در بلور KDP  و در یک فیبر شیشه ای و در یک کاواکی از لیزر ۱۳
شکل (۱-۵): تولید بسامد مجموع الف) هندسه برهم کنش  ب) توصیف تراز – انرژی ۱۵
شکل (۲-۲) الف) هندسه پراکندگی با پارامترهای مرتبط ب) سطح قیاسی. ۳۲
شکل (۲-۳) مثالی از تقریب WKB در منطقه تیره فاز موج تغییر کرده است ۳۴
شکل (۲-۴) پراکندگی خودبه‌‌خودی نور الف) وضعیت آزمایش ب) طیف مشاهده شده نوعی ۳۵
شکل (۲-۵) طرحی برای پراکندگی ریلی هماهنگ دوم بوسیله یک کره. ۳۷
شکل ۳-۱: الف) هندسه پراکندگی یک ذره (آنسامبلی از ذرات) تحت دو باریکه که با هم زاویه  می‌سازند ب) سیم‌هایی مختصات ( ) و  مربوط به تانسور  و . ۴۲
شکل (۴-۱)  (منحنی آبی) الگوهای پراکندگی تولید بسامد مجموع (پیکربندی PPP) برای بیضی  و عناصر سطح  برای  و  و  و زاویه‌ی چرخش ۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ درجه. ۵۹
شکل (۴-۲)  الگوی پراکندگی برای آنسامبلی از بیضی‌گون در سیستم‌های پرولیت و آبلیت با نسبت ظاهری متفاوت. در پرولیت از آبی تا قرمز نسبت ظاهری از  تا  افزایش می‌یابد. در آبلیت از  تا  کاهش می‌یابد    ۶۰
شکل (۴-۳)  مقایسه الگوهای پراکندکی اشکال متنوع a. کره  b. استوانه  c. چند وجهی d. اسب که سطح‌های آنها برابر سطح یک کره به شعاع nm500 است. کره: منحنی مشکی، استوانه: منحنی خط‌چین مشکی چند وجهی: منحنی خاکستری اسب: منحنی خط‌چین خاکستری . ۶۱

 

مقدمه:

 

پدیده‌های بسیار کاربردی در محیط‌های غیرخطی اپتیکی رخ می‌دهد که از جمله‌ی این پدیده‌ها تولید هماهنگ دوم و فرکانس مجموع است که در این رساله به طور خاص به الگوی پراکندگی این دو پدیده‌ برای اشکال با شکل دلخواه اشاره شده است که برای بیان بهتر این موضوع ابتدا اپتیک غیرخطی به صورت مختصر توضیح داده شده است و از آنجایی که برای بدست آوردن الگوی پراکندگی نیازمند محاسبه شدت هستیم و برای محاسبه شدت پراکندگی نیازمند پذیرفتاری موثر هستیم. بعد از بیان اپتیک غیرخطی پذیرفتاری موثر شرح داده شده است و سپس وارد مسئله اصلی که بیان الگوی پراکندگی است شده‌ایم.

 

مقدمه:

 

اگر تمامی پدیده‌های فیزیکی اطراف ما خطی بودند، هم فیزیک خسته کننده بود و هم زندگی بدون مشاهده بسیاری جذابیت‌ها سپری می‌شد. خوشبختانه ما در یک دنیای غیرخطی زندگی می‌کنیم. البته به خاطر داشته باشیم که همان‌طور که خطی بودن فیزیک را جذاب می‌کند غیرخطی بودن نیز فیزیک را زیباتر می‌کند]۱[.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۰۷
مدیر سایت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی