بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات

آخرین مطالب

دکتر سعید آصف زاده

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:

 

۱-۱ مقدمه.۷

 

۱-۲بیان مسئله۷

 

۱-۳ اهداف و فرضیات.۱۱

 

هدف اصلی.۱۱

 

اهداف فرعی۱۱

 

هدف کاربردی.۱۱

 

سوالات پژوهش۱۲

 

فصل دوم:

 

۲-۱مبانی نظری پژوهش.۱۳

 

۲-۲مروری بر مطالعات۳۲

 

فصل سوم:

 

مقدمه.۳۸

 

فصل چهارم:

 

مقدمه.۴۳

 

فصل پنجم:

 

بحث و نتیجه گیری۵۹

 

پیوست۷۴

 

نمودار۱ : توزیع فراوانی  سن  مراجعین به خدمات تشخیصی سرپایی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۴۴

 

نمودار۲ : توزیع فراوانی  بیمه های سلامت مراجعین به خدمات تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱۴۵

 

جدول۱ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال)  خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان شهید رجایی  در سال ۱۳۹۱٫۴۶

 

نمودار ۳: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۱ ۴۶

 

جدول ۲ :  توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال)خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ ۴۷

 

نمودار ۴: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ .۴۷

 

جدول۳ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان قدس  در سال ۱۳۹۱٫۴۸

 

نمودار۵ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات آزمایشگاهی بیمارستان قدس در سال ۱۳۹۱  .۴۸

 

جدول ۴ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۴۹

 

نمودار۶ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۴۹

 

جدول ۵ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۱ ۵۰

 

نمودار۷ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۱ .۵۰

 

جدول۶ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ ۵۱

 

نمودار۸ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ ۵۱

 

جدول۷ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال)خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان قدس در سال ۱۳۹۱ .۵۲

 

نمودار۹ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان قدس در سال ۱۳۹۱ .۵۲

 

جدول ۸: توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی  تصویربرداری بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۵۳

 

نمودار۱۰ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۵۴

 

جدول ۹ : توزیع طبقه ای فراوانی هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات سرپایی  آزمایشگاهی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۵۵

 

جدول۱۰ : توزیع طبقه ای فراوانی هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات سرپایی  تصویربرداری بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۵۵

 

نمودار۱۱: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۵۶

 

نمودار۱۲: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان های آموزشی قزوین در سال۱۳۹۱٫۵۷

 

جدول۱۱: رابطه بین سن و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات سرپایی تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ .۵۸

 

جدول۱۲: رابطه جنسیت و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات سرپایی تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱۵۸

 

چکیده:

 

مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد.

 

روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی  بر روی ۶۳۰ نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی در سال ۱۳۹۱ با بهره گرفتن از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد، همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه شامل ۵ متغییر سن، جنس، نوع بیمه، پرداخت از جیب بیمار و سهم سازمان بیمه ای بیمار بود. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی(پرداخت از جیب + سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت بدست آمد. تحلیل داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و تحلیلی بود. از آزمون های همبستگی پیرسون و تی برای بررسی رابطه با سن و جنسیت استفاده شد.

 

 

یافته ها : ۷۴% مراجعه کنندگان دارای پوشش بیمه ای بودند و یا شرایط استفاده از بیمه را داشتند. بیشترین بیمه مورد استفاده با ۴۵ درصد مربوط به تامین اجتماعی بود.کمترین میانگین سنی مربوط به مراجعان به خدمات تشخیصی بیمارستان قدس با میانگین ۷ سال برای خدمات آزمایشگاهی و ۱۲ سال برای خدمات تصویربرداری بود. درصد  هزینه های مستقیم پرداخت از جیب مراجعه کنندگان آزمایشگاه به ترتیب در بیمارستان های شهید رجایی ، بوعلی سینا ، قدس و کوثر معادل۴۸%، ۴۷% ، ۴۴% و ۴۱ % بود و در بخش تصویر برداری این بیمارستان ها به ترتیب ۴۸% ، ۴۴%، ۳۹% و ۴۶% بود. بین سن و جنسیت با پرداخت از جیب رابطه برقرار نبود.

 

بحث و نتیجه گیری: کاهش پرداخت های مستقیم  با بهره گرفتن از افزایش پوشش و عمق بیمه، و همچنین حمایت بیشتر در خدمت پرهزینه سی تی اسکن  ارتقاء سلامت افراد و عدالت را در بر خواهد داشت.

 

مقدمه:

 

سلامت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است . علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند ، بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید، این هزینه ها که مستقیم از جیب پرداخت (out of pocket ) می شوند، باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد (مورای و همکاران ۲۰۰۳) .

 

خدمات تشخیصی(Diagnostic services) یک عنصر حیاتی برای فراهمی بهترین اقدامات مراقبتی برای بیماران می باشد و این خدمات اطلاعات ضروری را برای پزشکان به منظور ارزیابی و تشخیص شرایط  بیمار و اقدامات مناسب درمانی فراهم می کنند، همچنین خدمات به موقع تشخیصی که بخش اساسی مراقبت سلامت می باشد ، درمان اثربخش و بهبود معنادار بیماران را مهیا می نماید  و اطلاعات را در مورد حضور و یا عدم حضور بیماری فراهم می کند(یو ۲۰۰۷) . امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از فقر اقتصادی  و مواجهه با هزینه های کمرشکن (catastrophic expenditure ) و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند(کناول و همکاران ۲۰۰۶) .

 

پایان نامه

 

بیان مسئله:

 

پرداخت بالای هزینه ها از جیب می تواند از خرید های ضروری خانوار همچون خوراک و پوشاک جلوگیری نماید. هرساله تقریبا ۴۴ میلیون خانوار و بیشتر از ۱۵۰ میلیون نفر با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه می شوند و تقریبا ۲۵ میلیون خانوار و بیشتر از ۱۰۰ میلیون نفر به سمت فقر سوق داده می شوند  ، همچنین ممکن است شمار زیادی از افراد تصمیم بگیرند که از خدمات ساده پزشکی و آزمایشگاهی به جهت نبود استطاعت مالی استفاده نکنند و یا به علت هزینه های غیر مستقیم همچون حمل و نقل و تغذیه از این خدمات منصرف شوند(زو و همکاران ۲۰۰۵) . پرداخت از جیب عمده ترین مکانیسم تامین مالی در بیشتر کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای در حال توسعه است (لیو و همکاران ۲۰۰۸) .

 

در اکثر کشورها هزینه های پرداخت های مستقیم از جیب به قدری بالا هستند که خانوارها قادر نیستند آنها را تامین مالی نمایند و در دام فقر می افتند (سان و همکاران ۲۰۰۹ ، فان و همکاران ۲۰۰۴) . مطالعات نشان دادند که فقرا زمانیکه نیاز به خدمات بسیار ضروری سلامت دارند برای برطرف کردن این نیاز ها به شدت آسیب پذیر می باشند (پیترز ۲۰۰ ، پارادهان و همکاران۲۰۰۲) . زمانی که یک سیستم به پرداخت مستقیم از جیب برای برطرف کردن نیازهای سلامتی افراد متکی باشد این می تواند پرداخت های کمرشکن را برای افراد در بر داشته باشد(زو و همکاران۲۰۰۳) .

 

هر چند خانوارهای با درآمد بالا و ثروتمندان برای سلامت بیشتر هزینه می کنند اما آنها کمتر به تجربه زایش فقر(Impoverishment) بر اثر این هزینه ها دچار می شوند(ایندیا ۲۰۱۰) . شمار زیادی از مطالعات وجود دارد که  توزیع پرداخت های مستقیم از جیب و اثر آنها بروی فقر و رفاه خانوار را نشان می دهد(کناول و همکاران۲۰۰۵ ، وان دوسلار و همکاران۲۰۰۶) . هزینه های پرداخت از جیب نوعا ابزاری نزولی در تامین مالی سلامت هستند و بیشترین فشار را بر فقرا وارد می کنند (وایت هید و همکاران ۲۰۰۱) .

 

همچنین تعدادی از مطالعات نشان دادند که هزینه های کمرشکن در برخی از گروه ها بیشتر می باشد، اطلاعات نشان می دهد که ۲ گروه افراد بالای ۶۰ سال و کودکان زیر ۵ سال بیشتر در معرض این هزینه ها قرار دارند(سو و همکاران۲۰۰۶، زو و همکاران ۲۰۰۶) .تقاضا برای خدمات سلامت غیرقابل پیش بینی است بدین دلیل هزینه های پرداخت از جیب می تواند تاثیر مخرب به روی مصارف خانوار و در نهایت شکل گیری فقر بروی خانواده داشته باشد. تامین مالی مناسب و مکانیسم های تجمیع ریسک بهتر، به عنوان مهمترین مکانیسم برای کاهش سهم پرداخت از جیب مستقیم خانوار و هم چنین کاهش اثرات هزینه های کمرشکن سلامت بروی خانوار معرفی می شود (زو و همکاران۲۰۰۳) .

 

گرادلیس در مطالعه برابری شاخص های اجتماعی اقتصادی مرتبط با سلامت در کشورهای اتحادیه اروپا ، سهم هزینه های دارو از درآمد خانوار را یکی از شاخص های با بالاترین ضریب جینی (نابرابری شدید ) برآورد نمودند(گرادلیس ۲۰۰۱) .که حکایت از این امر دارد که هزینه های دارویی به شدت فشار بر خانوارهای کم درآمد به بار می آورد.

 

محاسبه پرداخت مستقیم از جیب در کشورهای نپال ، هنگ کنگ ، فیلیپین ،تایوان ،تایلند ، سریلانکا ، بنگلادش ، کره جنوبی و چین نشان داد که آنها حداقل ۳۰ % از هزینه های تامین مالی سلامت را از طریق پرداخت های مستقیم از جیب تامین می کنند (موسگرو و همکاران۲۰۰۱) . مطالعه ای در بورکینا فاسو نشان داد که نشانگرهای کلیدی هزینه های کمرشکن سلامت شامل وضعیت اقتصادی، استفاده خانوار از خدمات مدرن پزشکی ، دوره بیماری در اعضا مسن خانوار و وجود فردی با بیماری مزمن می باشد (سو و همکاران۲۰۰۶) .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۰۷
مدیر سایت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی